Obchodní podmínky

ZBOŽÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Estelle Europe s.r.o., IČ: 04181671, DIČ: CZ04181671, se sídlem Havířská 147/24, 419 01 Duchcov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 35864 jako prodávající (dále jen "Estelle Europe") a na straně druhé je kupující (dále jen "Kupující"). 

Další informace o Estelle Europe jsou uvedeny na webové stránce www.estelle.cz v sekci "Kontakty či O nás". 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Estelle Europe, nevznikají žádná práva na používání obchodního názvu, firemního loga, aj. Estelle Europe (resp. Estelle Ear Piercing Limited), není-li v konkrétním případě zvláštním souhlasem sjednáno jinak. 

VOP jsou k dispozici na webové stránce www.estelle.cz. 

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží. 

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Estelle Europe sděluje, že

a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Estelle Europe si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Estelle Europe, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifického zboží, je-li vyžadováno a poskytováno,

c. Estelle Europe neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

d. ceny zboží jsou na webu provozovaném Estelle Europe uváděny včetně i bez DPH, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a způsobu úhrady,

e. v případě, že Kupující je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

       i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

       ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

       iii. přičemž toto odstoupení musí zaslat poštou na adresu: Estelle Europe s.r.o, Havířská 147/24, 419 01 Duchcov nebo e-mailem na adresu: petra.benakova@estelle.cz               nebo obchod@estelle.cz,

f. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, to se týká i smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.

III. SMLOUVA

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Estelle Europe tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Estelle Europe. Za případné chyby při přenosu dat Estelle Europe nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Estelle Europe neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu, kterou stanovují příslušné právní předpisy, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvu se Estelle Europe zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Estelle Europe kupní cenu. 

Estelle Europe si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

Estelle Europe odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. 

Dle zvoleného druhu doručení (balík do ruky, balík na poštu) věci Kupujícímu je předmět plnění (balík) předán přepravci, který jej doručí dle podmínek zasilatele Kupujícímu. 

3. Odpovědnost Estelle Europe

Estelle Europe odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Estelle Europe odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Estelle Europe nebo výrobce popsal,

b. se věc hodí k účelu, který pro její použití Estelle Europe uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c. je věc v odpovídajícím množství,

d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí u všech druhů náušnic a doživotní záruka u piercingových nástrojů (pistolí).

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil. 

4. Porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b. na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

c. odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí Estelle Europe, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Estelle Europe. 

Při dodání nové věci vrátí Kupující Estelle Europe na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). 

5. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Estelle Europe zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy je možné písemnou formou na adrese společnosti Estelle Europe nebo prostřednictvím e-mailové adresy petra.benakova@estelle.cz nebo obchod@estelle.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Estelle Europe bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Estelle Europe obdržel, a to na své náklady. 

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Estelle Europe doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Estelle Europe spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Estelle Europe bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Estelle Europe však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Estelle Europe odeslal. 

2. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. 

U Kupujícího podnikatele není možné vrácení náušnic v případě, že byl jakkoliv porušen ochranný sterilní obal náušnic. 

V. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní informace jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání, telefonního čísla, e-mailu) či speciálních marketingových akcí. 

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využitím pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Estelle Europe s.r.o., Havířská 147/24, 419 01 Duchcov. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. 

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 

VI. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internetový obchod Estelle Europe: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Estelle Europe nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby. 

VII. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. 

Ceny uvedené u jednotlivých produktů na webové stránce jsou uvedeny bez DPH. Tato informace je vždy u produktu uvedena. Výše DPH u všech nabízených produktů činí 21 %. Celková výsledná cena je vždy uváděna v rámci tzv. košíku spolu s případnými poplatky za dopravné a dobírečné, jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího. 

Kupující však beze na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Estelle Europe a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou  omylem v důsledku chyby interního informačního systému Estelle Europe. Estelle Europe v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. 

VIII. OBJEDNÁVÁNÍ

Objednat je možno následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu Estelle Europe (e-shop),

b. elektronickou poštou na adrese: petra.benakova@estelle.cz nebo obchod@estelle.cz,

c. osobně na adrese Estelle Europe (po předchozí domluvě). 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Estelle Europe akceptuje následující platební podmínky:

a. platba v hotovosti při nákupu,

b. platba předem bankovním převodem,

c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - kupujíc hradí navíc tzv. dobírečné). 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Estelle Europe, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. 

X. DODACÍ PODMÍNKY

Estelle Europe zprostředkovává následující způsoby dodání:

a. osobní odběr (po předchozí domluvě),

b. zasílání přepravními službami - ČR. 

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty a společnosti PPL. 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu - krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvu tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adrese: petra.benakova@estelle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Estelle Europe. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Estelle Europe možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Případné spory mezi Estelle Europe a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30.3.2016 a ruší předchozí znění VOP, přičemž jsou k dispozici v sídle Estelle Europe nebo elektronicky na www.estelle.cz. 

KURZY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání kurzu.

Vytvořením objednávky na stránkách www.estelle.cz se pro vás tyto VOP stávají závazné.

SMLUVNÍ STRANY aneb KDO JE KDO

 1. Prodávající: Bc. Petra Benáková - CLOÉ Institute, Jeníkov 25, 417 24 Jeníkov, IČ: 76387127
 2. Kupující: fyzická nebo právnická osoba objednávající a nakupující službu – vzdělávací kurz (dále jen „kurz“) na internetových stránkách www.estelle.cz nebo dle těchto VOP.
 3.  
 4. NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB
  1. Objednávka vznikne v okamžiku potvrzení/kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky.
  2. Cena kurzu je vždy uvedená včetně všech poplatků a daní (DPH apod.)
  3. Cenu kurzu si Kupující vyhrazuje změnit.
  4. Uhradí-li Kupující cenu z vytvořené objednávky, pak Prodávající cenu změnit nemůže s výjimkou zásahu vyšší moci nebo v případech, které nemůže Prodávající ovlivnit ale zásadně mění okolnosti, které mění cenu kurzu.
  5. Kupující odpovídá za nákup kurzu s tím, že celá částka bude převedena na účet prodávajícího. V případě, že by od úhrady byly účtovány na straně Kupujícího poplatky za převod, směnu nebo jiné poplatky, které by snížili konečnou částku, pak Prodávající je oprávně požadovat doplatek ceny.
  6. Kupující kupuje kurz, tak jak je uveden. Prodávající nepřijímá objednávky, kdy si Kupující vymiňuje, alternuje nebo jakkoli požaduje změnu kurzu.
  7. V případě, že nákup kurzu není z technickým nebo jiných důvodů možný přes webové rozhraní, pak Prodávající nenese odpovědnost za nemožnost uzavřít objednávku.
  8. Objednávku lze realizovat i prostřednictví pracovníka společnosti Bc. Petra Benáková - CLOÉ Institute nebo osoby, kterou Prodávající přímo určil a je uvedena na stránkách společnosti www.estelle.cz. Objednávka bude vždy potvrzena emailem či písemně prostřednictvím mobilního zařízení.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo nerealizovat kurz za předpokladu, že Kupující realizuje objednávku v jiné formě, než je výše uvedené nebo požaduje plnění, které Prodávající nepřipouští. Kupujícímu nevzniká žádný právní nárok na objednávku, jež nesplňuje náležitosti objednávky dle těchto VOP.
  10. Dokončením objednávky, kdy Kupující uhradí plnou částku, dojde k uzavření smlouvy.
  11. Prodávající zašle Kupujícímu emailem daňový doklad a to nejpozději do 5 dnů po plném uhrazení kurzu a připsání částky na účet.
  12.  
  13. CENA A ÚHRADA
   1. Cenu kurzu stanovuje Prodávající.
   2. Cena kurzu může být upravena do okamžiku, kdy je učiněna alespoň jedna objednávka pro daný termín kurzu.
   3. V ceně kurzu je:
    • Odborný výklad a vedení instruktora nebo pověřené osoby Prodávajícího.
    • Výukový prostor.
   4. Kupující hradí cenu kurzu způsobem, který je uvedený na webových stránkách. Formu úhrady stanovuje Prodávající.
   5. Prodávající může poskytnout na své služby slevu. Výši slevy určuje Prodávající.
   6. Kurz musí být v plné výši uhrazen před samotným započetím kurzu a to nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu.
   7. Pokud Kupující neuhradí celou částku kurzu ve stanovené lhůtě před započetím kurzu není oprávněn kurz absolvovat pokud Prodávající neurčí jinak.
   8. Prodávající akceptuje pouze způsoby úhrady, které jsou uvedené na stránkách www.aspra-academy.cz. Standardní způsoby úhrady jsou a) přes platební bránu nebo b) bankovním převodem. Pokud se Kupující a Prodávající dohodnou jinak, lze způsob úhrady řešit i jiným způsobem, ale vždy v souladu se zákony ČR
   9. DODÁNÍ KURZU
    1. Službu dodává Prodávající v místě a čas, který je stanoven v popisu kurzu, který náleží k objednávce.
    2. Z povahy dodávané kurzu a dle zákonu ČR nelze dodání realizovat v jiném než uvedeném místě nebo v místě pro danou službu určené.
    3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
     1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu.
     2. V případě, že Prodávající zruší službu a Kupující již za službu provedl úhradu, pak Kupující má nárok na vrácení celé částky. Žádost o vrácení uhrazené částky za službu musí Kupující provést písemně a to i elektronickou formou. V případě, že Kupující o vrácení částky nezažádá, je oprávněn v výší uhrazené částky čerpat stejnou službu v jiném termínu nebo vybrat jinou službu ve stejné částce jaká byla uhrazena a zároveň splňuje kritéria pro její čerpání.
     3. Zrušení objednávky ze strany Prodávajícího je vždy realizováno emailovou formou.
     4. Kupující je oprávně zrušit objednávku kurzu, kterou již uhradil, a to nejpozději 14 dní před dnem konání kurzu. Zrušení objednávky je nutné vždy učinit písemně ve formě emailu na email: petra.benakova@estelle.cz. Pokud jsou splněné podmínky v tomto bodě uvedené, pak má Kupující nárok na vrácení 100% z uhrazené částky.
     5. V případě, že Kupující požaduje zrušení uhrazené objednávky v kratším termín než 14 dní, pak Prodávajícímu vzniká nárok na storno poplatea to v plné výši ceny kurzu.
     6. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném řešení než je uvedeno v bodech 5.4
     7. Ve výjimečných případech je Prodávající oprávněn prodloužit lhůtu, která je nutná pro 100% vrácení uhrazené kurzu a to především pro kurzu vyžadující delší dobu pro zajištění všech podmínek dodání kurzu Kupujícímu. Prodloužení této lhůty je Prodávající povinen uvést v popisu kurzu.
     8. Prodávající je oprávněn a to bez nároku Kupujícího na vrácení úhrady zrušit objednávku a ukončit dodání kurzu v případě:
      • Kupující hrubým způsobem porušil bezpečnostní pravidla, která jsou pro průběh kurzu stanovena Prodávajícím a jeho pověřenými osobami.
      • Kupující uvedl nepravdivé nebo lživé údaje o identitě své osoby, o vlastnictví zbrojního průkazu nebo o licencích/povoleních vyžadujících ze strany Prodávajícího pro účast na službě.
      • Zdravotní a/nebo mentální způsobilost Kupujícího v den pořádání kurzu vylučuje možnost službu čerpat.
      • Kupující je v okamžiku zahájení kurzu pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných omamných látek.
     9. Instruktor nebo osoba, která službu vede je oprávněna vykázat Kupujícího z účasti na službě i v případech, které nejsou uvedené v bodě 5.7 a to v případě, že nabyla dojmu, že daná osoba představuje bezpečnostní, zdravotní nebo morálně-etické riziko pro ostatní účastníky kurzu nebo další osoby ačkoli není splněn některý z pod-bodů uvedených v článku 5.7.
     10. Právo odstoupit od smlouvy má Kupující dle zákona ve lhůtě čtrnácti dnů, a to na základě ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
     11. Odstoupení od smlouvy Kupující může učinit ve volné formě prostřednictví emailu na adresu petra.benakova@estelle.cz.
     12.  
     13. AUTORSKÁ PRÁVA, POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU
      1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem společnosti Bc. Petra Benáková - CLOÉ Institue nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
      2. Kupující není oprávněn pořizovat fotografické a video záznamy během kurzu bez předchozího svolení Prodávajícího.
      3. Kupující s uzavřením objednávky souhlasí s pořizováním fotografických a video záznámů ze strany Prodávajícího.
      4. Kupující souhlasí s umístěním fotografických a videozáznamů na veřejně dostupných místech (jak elektronických tak fyzických).
      5. Osoby, které si nepřejí být fotografovány / zaznamenány na videu informují instruktory nebo osoby, které kurz vedou. Prodávající se zavazuje, že tyto osoby nebude fotografovat ani s nimi nebude pořizovat videozáznam.
      6.  
      7. ZÁVĚREČNÁ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
       1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
       2. Je-li některé ujednání těchto VOP, smluvního vztahu nebo dohody učiněné v souvislosti se smluvním vztahem neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane, zavazují se smluvní strany toto ujednání nahradit ujednáním novým, které bude co nejlépe vystihovat jejich původní záměr a ekonomické cíle a bude respektovat další ujednání, která neplatností nebo neúčinností nejsou dotčena.
       3. Práva a povinnosti vyplývající se smluvního vztahu mohou být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro účely těchto VOP považují také zprávy zaslané prostřednictvím emailu, je-li z jejich obsahu možné dovodit konkrétní práva a povinnosti, které smluvní strany projevily a měly v úmyslu se jimi řídit.
       4. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu nebo se smluvním vztahem související se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Nebude-li možné takové dohody dosáhnout, jsou pro řešení sporů příslušné obecné soudy ČR. Smluvní strany pro tento účel sjednávají v souladu s ustanovením § 89a občanského soudního řádu místní příslušnost Okresního soudu v Teplicích.
       5. Obsah těchto VOP je Prodávající oprávněn jednostranně měnit. Nové VOP je povinen uveřejnit v souladu se čl. I odst. 3 těchto VOP. Nové VOP jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění.
       6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023
       7.  
       8. REKLAMAČNÍ ŘÁD
       9.  
       10. SMLUVNÍ STRANY
        • Prodávající: Bc. Petra Benáková - CLOÉ Institute, Jeníkov 25, 417 24 Jeníkov, IČ: 76387127
        • Kupující: fyzická nebo právnická osoba objednávající a nakupující službu – vzdělávací kurz (dále jen „kurz“) na internetových stránkách www.estelle.cz nebo dle VOP.
 1. Společnost Bc. Petra Benáková - CLOÉ Institute je poskytovatel vzdělávacích kurzů a odpovídá za to, že kurzy jsou poskytovány Kupujícímu odborně a ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že kurz odpovídá jejímu popisu, trvá po uvedenou dobu na uvedeném místě za účasti osob k tomu určených.
 2. Vzdělávací kurz je možné reklamovat v průběhu jeho poskytování. Vady, které jsou skryté, reklamuje Kupující bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví. Nejpozději lze vadu reklamovat do 30 dnů od účasti na kurzu.
 3. V případě, že Prodávající vadně poskytl vzdělávací kurz, má Kupující právo na bezplatné odstranění této vady. Nelze-li vadu takto odstranit, má Kupující právo na přiměřenou slevu z uhrazené ceny.
 4. Kupující nemůže uplatnit právo z vadného plnění v případě, že:
  • Kupující o vadě před poskytnutím služby věděl;
  • Kupující vadu způsobil;
  • Kupující porušil VOP;
  • Prodávající byl vystaven zásahu vyšší moci.
 5. Reklamaci Kupující uplatňuje ústně v průběhu poskytování kurzu, a následně elektronicky e-mailem či písemně. Pro správnou identifikaci vady je nutné jasně a přesně specifikovat o jakou vadu se jedná, popsat její okolnosti vzniku nebo při jaké příležitosti vadu Kupující identifikoval.
 6. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy Prodávající obdržel zprávu u vadě.
 7. Prodávající reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystavuje Prodávající potvrzení ve formě emailu nebo písemné.
 8. Uzná-li Prodávající reklamaci jako oprávněnou, pak Kupujícímu náleží vrácení peněz nebo náhradní plnění. V případě , že Kupující požaduje vrácení peněz, pak prodávající vrací peněžní prostředky zpět na účet ze kterého byly obdrženy pokud se s Kupujícím nedohodnou jinak. Za předpokladu, že Kupující požaduje náhradní plnění, peněžní prostředku Prodávající převeden na úhradu jiného kurzu dle vzájemné dohody.
 9. Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2023.

Doprava zdarma při

nákupu nad 1600 Kč.

Největší prodejce nastřelovacích

náušnic v ČR. 

ZDARMA zapůjčení

testovací sady. 

Využijte našeho

školení.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.