Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Estelle Europe s.r.o., IČ: 04181671, DIČ: CZ04181671, se sídlem Havířská 147/24, 419 01 Duchcov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 35864 jako prodávající (dále jen "Estelle Europe") a na straně druhé je kupující (dále jen "Kupující"). 

Další informace o Estelle Europe jsou uvedeny na webové stránce www.estelle.cz v sekci "Kontakty či O nás". 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Estelle Europe, nevznikají žádná práva na používání obchodního názvu, firemního loga, aj. Estelle Europe (resp. Estelle Ear Piercing Limited), není-li v konkrétním případě zvláštním souhlasem sjednáno jinak. 

VOP jsou k dispozici na webové stránce www.estelle.cz. 

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží. 

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Estelle Europe sděluje, že

a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Estelle Europe si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Estelle Europe, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifického zboží, je-li vyžadováno a poskytováno,

c. Estelle Europe neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

d. ceny zboží jsou na webu provozovaném Estelle Europe uváděny včetně i bez DPH, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a způsobu úhrady,

e. v případě, že Kupující je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

       i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

       ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

       iii. přičemž toto odstoupení musí zaslat poštou na adresu: Estelle Europe s.r.o, Havířská 147/24, 419 01 Duchcov nebo e-mailem na adresu: petra.benakova@estelle.cz               nebo obchod@estelle.cz,

f. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, to se týká i smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.

III. SMLOUVA

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Estelle Europe tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Estelle Europe. Za případné chyby při přenosu dat Estelle Europe nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Estelle Europe neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu, kterou stanovují příslušné právní předpisy, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvu se Estelle Europe zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Estelle Europe kupní cenu. 

Estelle Europe si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

Estelle Europe odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. 

Dle zvoleného druhu doručení (balík do ruky, balík na poštu) věci Kupujícímu je předmět plnění (balík) předán přepravci, který jej doručí dle podmínek zasilatele Kupujícímu. 

3. Odpovědnost Estelle Europe

Estelle Europe odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Estelle Europe odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Estelle Europe nebo výrobce popsal,

b. se věc hodí k účelu, který pro její použití Estelle Europe uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c. je věc v odpovídajícím množství,

d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí u všech druhů náušnic a doživotní záruka u piercingových nástrojů (pistolí).

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil. 

4. Porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b. na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

c. odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí Estelle Europe, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Estelle Europe. 

Při dodání nové věci vrátí Kupující Estelle Europe na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). 

5. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Estelle Europe zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy je možné písemnou formou na adrese společnosti Estelle Europe nebo prostřednictvím e-mailové adresy petra.benakova@estelle.cz nebo obchod@estelle.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Estelle Europe bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Estelle Europe obdržel, a to na své náklady. 

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Estelle Europe doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Estelle Europe spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Estelle Europe bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Estelle Europe však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Estelle Europe odeslal. 

2. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. 

U Kupujícího podnikatele není možné vrácení náušnic v případě, že byl jakkoliv porušen ochranný sterilní obal náušnic. 

V. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní informace jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání, telefonního čísla, e-mailu) či speciálních marketingových akcí. 

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využitím pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Estelle Europe s.r.o., Havířská 147/24, 419 01 Duchcov. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. 

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 

VI. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internetový obchod Estelle Europe: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Estelle Europe nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby. 

VII. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. 

Ceny uvedené u jednotlivých produktů na webové stránce jsou uvedeny bez DPH. Tato informace je vždy u produktu uvedena. Výše DPH u všech nabízených produktů činí 21 %. Celková výsledná cena je vždy uváděna v rámci tzv. košíku spolu s případnými poplatky za dopravné a dobírečné, jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího. 

Kupující však beze na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Estelle Europe a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou  omylem v důsledku chyby interního informačního systému Estelle Europe. Estelle Europe v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. 

VIII. OBJEDNÁVÁNÍ

Objednat je možno následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu Estelle Europe (e-shop),

b. elektronickou poštou na adrese: petra.benakova@estelle.cz nebo obchod@estelle.cz,

c. osobně na adrese Estelle Europe (po předchozí domluvě). 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Estelle Europe akceptuje následující platební podmínky:

a. platba v hotovosti při nákupu,

b. platba předem bankovním převodem,

c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - kupujíc hradí navíc tzv. dobírečné). 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Estelle Europe, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. 

X. DODACÍ PODMÍNKY

Estelle Europe zprostředkovává následující způsoby dodání:

a. osobní odběr (po předchozí domluvě),

b. zasílání přepravními službami - ČR. 

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty a společnosti PPL. 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu - krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvu tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adrese: petra.benakova@estelle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Estelle Europe. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Estelle Europe možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Případné spory mezi Estelle Europe a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30.3.2016 a ruší předchozí znění VOP, přičemž jsou k dispozici v sídle Estelle Europe nebo elektronicky na www.estelle.cz. 

Doprava zdarma při

nákupu nad 1600 Kč.

Největší prodejce piercingových

náušnic v ČR. 

ZDARMA zapůjčení

testovací sady. 

Využijte našeho

školení.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.